Brunnen vid spegeln

Vattenavrinningen från vägbrunnen vid trafikspegeln har nu förbättrats genom att ett grövre rör har anslutits till dess avrinning. Förhoppningsvis skall översvämningarna nu vara ett minne blott.

Senaste nytt

Klicka på länken nedan för att komma till senaste nyheterna bl.a. om problemen med gatubelysningen.

Nyhetsbrev 2014-10-13

 

 

Gemensam städdag 25/10

Dags för en gemensam städdag för alla medlemmar. Den äger preliminärt rum lördagen den 25 oktober kl 1000-1200.

Det främsta syftet med den dagen är att städa vägnätet (inkl vägrenar) så boka redan nu in den dagen!! Den som inte kan delta uppmanas att städa sin del av vägrenen dvs den del som gränar mot den egna tomtgränsen.

Styrelsens tankar om årsstämman

I början av juni månad genomfördes som vanligt föreningens årsstämma. Ett möte som borde intressera alla föreningens medlemmar inte minst av ekonomiska skäl. Årets möte lockade endast tre medlemmar (av knappt 130 st) utöver styrelsen!

Rimligen borde intresset vara betydligt större inte minst av det skälet att det kostar 2000 resp 1800 kr om året i medlemsavgift. Mot bl a den bakgrunden borde det ligga i allas intresse att se till att vi får ut så mycket som möjligt för den kostnaden. För det är troligt att det finns mycket goda idéer hos er medlemmar om hur våra pengar bättre kan utnyttjas.
Det låga intresset visade sig också på ett annat sätt. Den sittande valberedningen hade misslyckats med att komma med förslag på en

  • Ny valberedning (behov 1-2 medlemmar) och
  • Ny revisor och suppleant

Konsekvenserna av detta är bl a att styrelsen utöver sina ordinarie uppgifter också skall verka som valberedning fram till årsstämman nästa år. Vidare måste styrelsen hitta en-två revisorer inom eller utanför föreningens medlemmar.
Nästa år kommer minst två-tre styrelseledamöter (inkl suppleanter) att sluta och måste således ersättas. Om inte styrelsen (valberedningen) lyckas hitta nya medlemmar som är villiga att åta sig uppdrag kan nästa årsmöte innebära att en ny styrelse inte kan väljas. En samfällighetsförening (= ekonomisk förening) är enligt lag skyldig att ha en styrelse. Om en sådan inte kan tillsättas kommer länsstyrelsen att överta detta ansvar. Kostnaden för detta är mycket hög.
Styrelsen (Valberedningen) hoppas och tror emellertid att det finns flera stycken ute bland er medlemmar som kan tänka sig att ställa upp under ett par år. Arbetet är inte särskilt betungande eller omfattande i tid under normalår, dvs när inga särskilda större åtgärder är inplanerade. Normalt genomför styrelsen fyra-fem möten och en årsstämma per år. Styrelsemöten genomförs under normalt en dryg timme och årsmötet en-två timmar. Vidare genomför vi en vägvandring per år för att besiktiga vägnätet.
Vi i den nuvarande styrelsen genomför nu en uppföljning för att se vilka som har varit engagerade i styrelsearbetet under de senaste 15-20 åren och kommer därefter i första hand att prata med er som inte haft några uppdrag under denna tid. Samtidigt vill vi redan nu uppmana var och en att överväga att frivilligt anmäla sitt intresse. Det skulle naturligtvis vara tacksamt för oss i styrelsen om någon/några redan nu ville anmäla sitt intresse. Det kan du göra direkt till någon i styrelsen eller på hemsidan via kontaktfliken. Vill du ha mera information så hör av dig på enklaste sätt.

Revisor sökes

Du som är ekonomiutbildad – Styrelsen söker en revisor

Valberedningen som arbetade inför den senaste årsstämman i juni 2014 misslyckades med att hitta en revisor och suppleant.

Mot denna bakgrund söker vi nu efter en man eller kvinna, gärna medlem i föreningen, som har en bra ekonomisk utbildning och som kan tänka sig att revidera föreningens ekonomi under en vecka i början av maj nästa år. Ett mindre arvode kan diskuteras.

Arbetet bedöms inte tidsmässigt omfattande. En genomgång och överlämning av handlingar under någon timme därefter några timmars arbete hemma.

Kontakta gärna styrelsens kassör Margith-Randin Myhre eller någon annan i styrelsen för ytterligare information.

Välkommen att höra av dig eller tipsa styrelsen!

Klicka här för att komma till kontaktsidan

Vad händer om vi inte hittar någon som vill revidera föreningens ekonomi?

Om ingen i föreningen anmäler sitt intresse för denna uppgift måste styrelsen gå ut på marknaden och upphandla tjänsten. Kostnaden för detta kan bli allt mellan 5-15 000 kr. Denna kostnad måste då tas från föreningens besparingar och påverkar naturligtvis i någon grad vår verksamhet. Alltså ber vi dig som har en hygglig ekonomisk utbildning och ännu inte anmält ditt intresse kontakta styrelsen för mer information.

Kommande verksamhetsår

Under det kommande verksamhetsåret kommer styrelsen att arbeta med följande uppgifter:

  • Vinterväghållningsavtalet för 2014/15 skall fortlöpande följas upp så att beslut om förlängning alternativt uppsägning av avtalet kan ske i så god tid att en eventuell ny leverantör kan kontrakteras i god tid.
  • Under året skall förslag till nya stadgar utarbetas som kan föreläggas årsstämman 2015. Arbetet skall genomföras i arbetsgrupp.
  • Vidare skall en plan för underhåll av vägnätet utarbetas. Det skall genomföras i arbetsgrupp och kunna föreläggas årsstämman 2015.
  • Offertförfrågan avseende ett större asfalteringsarbete våren / sommaren 2015 skall utarbetas tidigt under hösten som underlag för bl a en bidragsansökan till Trafikverket som skall lämnas före utgången av 2014. En arbetsgrupp skall utarbeta förslag till helasfaltering i prioritetsordning.
  • Hemsidan skall hållas levande genom en aktiv medverkan av alla styrelseledamöter.
  • Styrelsen skall också verka som valberedning inför stämman 2015. I detta arbete ingår också att fastställa hur revisionen av innevarande år skall genomföras.
  • Medlemsförteckningen och kostnaderna för att hålla denna uppdaterad skall ske i samverkan med Bergums Samfällighetsförening.

Angående regnskador

Översyn av vårt vägnät efter regnet

Vägarna har inpekterats efter regnet och en hel del fåror av varierande grad har bildats längs vägarna. Under dagen idag, onsdag 21/5 kommer en noggrannare genomgång att göras och innan helgen hoppas vi att det mesta ska ha tagits hand om för att skadorna inte ska bli värre.

Bra om alla kan se till att sopa bort jord och grus på vägen utanför sina tomter. Om vi dessutom hjälps åt kan vi kanske få undan det som inte ligger i direkt anslutning till tomterna. Gör vi detta slipper vi lägga pengar på att hyra in en sopmaskin och kan istället använda dessa pengar till att laga det som lagas skall.

Årsmöteshandlingar

Dags för årsstämma den 3/6-2014 i Olofstorps församlingshem. De flesta av er har nog fått en papperskopia av handlingarna i er brevlåda. Men har ni inte fått eller tappat bort dem så finns de att hämta här:

Årsmöteshandlingar 2014-15

Årsmöteshandlingar 2014-15

Information 2014-05-20

I år har styrelsen planerat att utöver att laga uppkomna skador helasfaltera delar av Iglatjärnsvägen, Iglaslänten och Iglabranten och mot den bakgrunden inhämtades offerter. Samtidigt ansökte föreningen om underhållsbidrag hos Trafikverket.

Styrelsen har fattat beslut om entreprenör för underhållsarbetet. Trafikverket har i samverkan med styrelsen granskat planen för arbetet och kostnaderna samt godkänt styrelsens ansökan men har också lämnat ett förbehåll att av ekonomiska skäl kan arbetet behöva skjutas på till nästa år.

Slutligt besked kommer föreningen att få under maj månad. Trafikverkets ekonomiska bidrag motsvarar 40% av föreningens kostnader.

Om arbetet inte kan genomföras i år är detta olyckligt därför att det kommer att betyda att vägskadorna kommer att öka och därmed också kostnaderna.

Om föreningen tvingas skjuta på arbetet till nästa år kommer underhållsarbetet att inriktas mot att laga hål och de platser där potthål kommer att uppstå ganska snart. Härutöver kommer delar av planerat underhåll av Iglaslänten och Iglabranten att genomföras eftersom dessa vägar inte ingår i det vägnät som är bidragsberättigat.

/ Styrelsen

Möjlighet till dialog

Hej! Hoppas att detta ska kunna bli ett forum för diskussion. Att ni hittar hit och att ni känner möjligheten att på ett enkelt sätt kunna vara med och påverka. Styrelsen kommer att lägga ut nyheter och diskussioner på denna sida samt genom utskick. När samma frågor finns på utskicket så kan man enkelt klicka på länk i utskicket för att komma till denna sida och kommentera det som händer. För att få dessa utskick, teckna dig på ”kontaktsidan” och kryssa i nyhetsbrevsrutan längst ned i formuläret. Vi finns även på facebook så gilla oss gärna så att ni får den senaste informationen. Även där går det att fundera tillsammans över hur vår förening ska kunna utvecklas och gå vidare. Alla kan se det som händer på Facebook här på hemsidan även om man inte har något Facebook-konto.

Top