Hur funkar det?

Vår samfällighetsförening (vägförening) omfattar för närvarande ca 130 fastigheter. Tänk på att köra varsamt, det finns många barn i området. Rekommenderad hastighet är 30 km/t.  

Föreningens verksamhet och uppgifter styrs av:

  • Lantmäteriförättningen från september 1987 (föreningens bildande)
  • Anläggningslagen
  • Lagen om förvaltning av samfälligheter

Här följer en del som kan vara nyttigt att veta som medlem i föreningen

Avgifter

Avgiften i vår förening är för närvarande 2 500:-/år för åretruntboende och 2000:-/ för sommarboende. Vi är också medlemmar i Bergums Prästgårdsvägs Samfällighetsförening, som sträcker sig från Lerumsvägen till Solkullavägen vilket innebär att vi får betala två medlemsavgifter. Avgiftens storlek bestäms på ordinarie årsmöte. Vid styckning av fastighet (tomt) så tillkommer en avgift om 5 000 kr oavsett vem som är/blir ägare till den nya fastigheten. Avgifterna används dels till kontinuerligt underhåll av våra vägar, större arbeten på vägen som beställs under året samt vinterväghållning. Ett arvode till styrelsen utgår också från de avgifter som inkommer till föreningen. Arvodet fastställs av föreningens årsstämma. Vid förändrade ägarförhållanden ombedes ni anmäla detta till styrelsen.

Vad är det för hastighet som gäller på våra vägar?

Enligt lag är högsta tillåtna hastighet 50km/h, men styrelsen rekommenderar 30 km/h för att ta extra hänsyn och värna och skydda barnen, djuren och övriga medtrafikanter som vistas på och kring våra vägar.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Det är viktigt att hålla rent längs tomtgränsen vid vägen. Där fastigheten gränsar mot vägen får häck eller liknande inte vara högre än 0,8 meter på ett avstånd på 10 meter från hörnet på din tomt. Man har också ansvar för att hålla rent från ogräs och annat skräp på 1,5 meter av vägrenen utanför tomtgränsen. Du kan läsa mer på Göteborg stads hemsida om fastighetsägares ansvar. Eller klicka på denna länk så får du upp en sammanfattande broschyr i ämnet.

Felanmälan

Om du upptäcker fel som är vägföreningens ansvar anmäler du det till vägansvarig via hemsidan.Om det är fel på gatubelysningen gör du på samma sätt eller ringer direkt till Göteborgs stad 031/365 00 00. Begär trafikkontoret och anmäl felet.

Nybyggnation och tung trafik

Våra vägar ej är dimensionerade för tung trafik då asfalten endast är 4-5 cm tjock vilket gör att tung trafik i möjligaste mån bör undvikas. Den tunga trafiken är ett slitage som kostar oss mycket pengar i underhåll och på sikt innebär det ökade årsavgifter för alla fastighetsägare. Du som bygger nytt och eventuellt orsakar åverkan på vägen har ansvaret för att återställa vägen till ursprungligt skick när bygget är klart.

Får man gräva i gatan?

Inte utan tillstånd från styrelsen. Kontakta styrelsen innan arbete påbörjas.
När man sen grävt färdigt ska vägen återställas till sitt ursprungliga skick.

Vinterväghållning

Sköts av entreprenör som upphandlas av styrelsen. Tänk på att lämna företräde för snöröjningsfordon när ni möter dessa på vägen. Har ni åsikter om hur vinterväghållningen sköts kontaktar ni styrelsen.

Allmänning som parkeringsplats

Allmänningarna är ej avsedda att användas som kontinuerlig parkering eller uppställningsplats. Att använda dessa ytor som gästparkering betraktas däremot inte som fel.