Historik

Sammanfattad historik – av Margareta Berglund (tidigare sekreterare)

Från början fanns Olofstorps Sportstugeområdes Vägsamfällighet som 1947 ombildades till Iglatjärns Vägsamfällighet. Stadgarna fastställdes av Länsstyrelsen 1948.

Vid årsmöte 1977 beslutades att ändra stadgarna, § 4 mom 4, genom att ta bort särskild avgift för bilägare. En enhetlig avgift infördes för alla, dock med tillägg för åretruntboende. Då ingick i vägsamfälligheten vägsträckan från krysset Bergums Prästgårdsväg/Stora Älsjövägen till vänd-platsen Iglatjärnsvägen/Iglakroken. På de övriga vägarna fick medlemmarna själva stå för underhåll och vinterväghållning.

Vid årsmötet 1986 beslutades om en ny anläggningsförrättning för att införliva bivägarna och att namnge vägarna. Tidigare hette vägarna Väg 1, 2 och 3 och fastigheterna hade nummer t.ex Väg 1, hus 77.Bivägarna var vid den här tiden i mycket dåligt skick, t.ex var Iglabacken på en lång sträcka endast en stig.

1987 bildades nuvarande Iglatjärns Samfällighetsförening.

En anläggningsförrättning genomfördes i oktober 1987 med beslut enligt 1987-10-22. 1480K-1987 F 270. Dnr 24/87. Samtidigt beslutades om nya stadgar. Ett avtal mellan vägföreningarna i området upprättades. Samma år den 9 september genomfördes en avstyckning och fastighetsreglering av fastigheterna 4:17, 4:264 och Olofstorp s:1.

Vid årsmöte 1987 beslutades om vägbelysning i området till en kostnad av 135000 kr med en extra utdebitering på 1150 respektive 1400 kr för medlemmarna.

Vid årsmöte 1988 beslutades om upprustningsarbete av bivägarna i form av breddning till ca 3 m, gatunamnsskyltning och asfaltering, till en kostnad av 314733 kr. Entreprenör var Gatukontoret i Göteborg. Arbetet finansierades genom banklån och slutfördes 1989-90.

Vid årsmöte 1989 beslutades om vägbelysning för bivägarna.

Kommunen beslutade i början av 1990-talet om att anlägga vatten och avlopp i området. Det arbetet genomfördes 1993-1998.

Vid extra årsmöte i mars 1995 beslutades om vägarbeten i samband med anläggning av vatten- och avlopp. Iglatjärnsvägen upp till dansbanan breddades till 4,5 m till en kostnad av 300000 kr vilket betalades genom en extra utdebitering på 2000 kr.

1997 uppsattes vägbommen vid dansbanan och en ”gångfälla” vid Iglakrokens slut.

1998 bildades Bergums Prästgårdsvägs Samfällighetsförening. Skötseln av vägen övergick till de boende. Tidigare var det kommunen som hade ansvaret.

Omprövning av gemensamhetsanläggning Olofstorp GA:7 (Iglatjärnsvägen). Fastigheterna 4:139, 4:145, 4:207, 4:233 och 4:261 utgick ur Olofstorp GA:7 genom anläggningsförrättningbeslut Dnr 388/92.

Förvaring av gamla handlingar.

I november 2013 lämnades handlingar avseende Iglatjärns vägsamfällighet och Iglatjärnsvägens Samfällighetsförening, för perioden 1947-1999, till deposition i Region- och Stadsarkivet i Göteborg.