Underhålls- och förnyelseplan

Jämlikt lagen om Förvaltning av samfälligheter (SFL) är samfällighetsföreningen skyldig att ha en plan för förnyelse av samfällighetens vägnät.

Denna plan skall årligen rullas varvid eventuella ändringar och/eller tillägg skall göras. Vid behov skall också prioriteringarna ändras. Planen skall därefter vara utgångsvärde när budgetering av nästa års verksamhet sker.

 

Vår plan hittar ni här